Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

Storno podmínky:

 • Odhlásíte-li se 30 dní před začátkem programu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, snížená o administrativní poplatek ve výši 200 Kč.
 • Odhlásíte-li se méně jak 30 dní před začátkem programu, na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), zaplacená záloha (nebo 50 % plné platby) je nevratná a nelze ji převést na jiný program. Máte možnost za sebe poslat jinou osobu v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.
 • V den začátku semináře, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá.
 • Odhlásíte-li se méně než 24 hod. před začátkem předem domluvené individuální návštěvy (terapie či cvičení), platí se její cena v plné výši.

Zdravotní stav a odpovědnost:

 • Účast na programu (cvičení, terapie, kurz, seminář, přednáška aj.) je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný program nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.
 • V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.
 • Účastník je v celém průběhu programu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.
 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek za program navrácen v poměrné výši, ale max. 50 % ceny.
 • Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.
 • Účastníci mladší 18 let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.
 • Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo záloha bude vrácena v plné výši.
 • Účastník se zavazuje, že informace a dovednosti získané na kurzech/seminářích může osobně praktikovat, nikoliv vyučovat či předávat veřejnosti bez příslušné licence.

Zpracování osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů a zařazení do databáze zájemců o kurzy/semináře pořádané Andreou Freiovou. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ty jsou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1-2x měsíčně emailem.
Přihlášením do kurzu nebo programu potvrzujete, že Vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé. Prohlašujete, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jste schopen/-na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.